?وضعیت هزینه های خوراکی خانوارهای روستایی با توجه به تورم چگونه است ؟

? بر اساس اطلاعات هزینه و درآمد خانوار روستایی منتشر شده توسط مر کز آمار ایران ، هزینه یک خانوار روستایی در سال ۱۳۹۶ برای غلات ۸۲۰۴ هزار ریال، انواع نان ۶۱۱۳ هزار یال ، گوشت دام ۷۱۰۰ هزار ریال، گوشت پرندگان ۵۴۴۵هزار ریال، گوشت حیوانات دریایی ۱۳۱۴هزار ریال و تخم انواع پرندگان ۱۴۴۶هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب در حدود ۲۱٫۴ ، ۰٫۵ ، ۱۶٫۳ ، ۱۱٫۱، ۷ و ۲۱٫۷ درصد افزایش هزینه در اقلام خوراکی مورد نظر اتفاق افتاده است که بیشترین درصد تغییرات هزینه مربوط به غلات و بعد از آن انواع تخم پرندگان و گوشت دام است .

? در هزینه سبد مصرفی خانوار روستایی در سال ۱۳۹۶ سهم غلات در حدود ۱۱٫۳، انواع نان در حدود ۱۰٫۲ ، گوشت دام در حدود ۱۰٫۲، گوشت پرندگان در حدود ۸٫۲ ،گوشت حیوانات دریایی در حدود ۲٫۱ و تخم انواع پرندگان در حدود ۲ درصد بوده است . ملاحظه می شود که بیشترین سهم در اقلام خوراکی مورد بررسی مربوط به غلات و بعد از آن انواع نان و گوشت دام بوده است .

? بررسی درصد تغییرات ارقام هزینه اقلام خوراکی مورد بررسی خانوار روستایی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۰ حاکی از آن است که برای غلات در حدود ۱۳۴، انواع نان در حدود ۶۳ ، گوشت دام در حدود ۸۱، گوشت پرندگان در حدود ۹۱ ،گوشت حیوانات دریایی در حدود ۸۴ و تخم انواع پرندگان در حدود ۷۲ درصد افزایش هزینه داشته است .

?ملاحظه می شود که بیشترین افزایش هزینه در اقلام خوراکی مورد بررسی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۰ مربوط به غلات و بعد از آن گوشت پرندگان و گوشت حیوانات دریایی بوده است.

?گرچه اقلام هزینه سبد مصرفی خانوار روستایی مورد بررسی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۰ افزایش زیادی داشته است اما در همین دوره افزایش تورم و قیمتها نیز اتفاق افتاده است به طوری که شاخص قیمت مصرف کننده در مناطق روستایی کشور(۱۳۹۵=۱۰۰) در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۰ برای نان و غلات در حدود ۱۶۰ درصد ، گوشت قرمز و گوشت ماکیان در حدود ۱۶۹ درصد ، ماهی ها و صدفداران در حدود ۲۷۲ درصد و شیر، پنیر و تخم مرغ در حدود ۱۶۴ درصد افزایش داشته و به عبارتی افزایش تورم اتفاق افتاده است. به بیان دیگر با مقایسه درصد تغییرات هزینه اقلام خوراکی با درصد تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده روستایی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۰ نشان از آن دارد که برای تمامی اقلام مورد بررسی تورم بیشتر از رشد هزینه ها بوده است. به طوری که شاخص قیمت نان و غلات در حدود ۶۲ درصد ، گوشت قرمز و ماکیان در حدود ۹۶ درصد،ماهی و صدفداران در حدود ۲۲۴ درصد و تخم پرندگان در حدود ۱۲۸ درصد بیشتر از رشد هزینه های اقلام مورد نظر در سبد مصرفی خانوار روستایی ، افزایش داشته است.

? اگر رابطه هزینه را در نظر بگیریم که هزینه هر قلم خوراکی برابر با مقدار مصرف ضربدر قیمت است، اطلاعات حاکی از آن است که قیمت به شدت افزایش داشته و باعث افزایش هزینه هر قلم خوراکی شده و این افزایش قیمتها به اندازه ای زیاد بوده که از میزان مصرف هم کاسته شده است به طوری که با درآمد خانوار روستایی و ثابت بودن آن، خانوار به دلیل افزایش قمیتها مجبور به کاهش میزان مصرف شده تا بتواند اقلام مورد نیاز را با درآمد محدود و ثابت خود تهیه نماید . این واقعیت با توجه به فزونی رشد قیمتها نسبت به رشد هزینه ها اتفاق افتاده است .

❓سوال : با توجه به فزونی افزایش تورم نسبت به افزایش هزینه اقلام خوراکی سبد خانوار روستایی ، آیا سلامت روستائیان در خطر نخواهد افتاد ؟ آیا با کاهش مصرف اقلام خوراکی ، بهره وری نیروی کار در مناطق روستایی کاهش نخواهد یافت ؟ کودکان روستایی با سوءتغذیه روبرو نخواهند شد ؟

 

?هزینه اقلام خوراکی سبد مصرفی خانوار روستایی در سال ۹۶ و ۹۵ (هزار ریال ) ?

 

 

 

?درصد تغییرات هزینه اقلام خوراکی سبد مصرفی خانوار روستایی و شاخص قیمت مصرف کننده روستایی (۱۳۹۵=۱۰۰) در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۰ ?

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *