?درآمد واقعی خانوار روستایی چند درصد رشد داشته است ؟

? مرکز آمار ایران شاخص بهای کالاهای و خدمات مصرفی به قیمت سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ را برای مناطق روستایی کشور منتشر نموده است. سبد کالا و خدماتی که به عنوان سبد پایه و شاخص در سال ۹۵ در نظر گرفته شده فقط تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند چرا که وزن‌ها در یک سال ثابت هستند، در نتیجه وقتی مقایسه دو شاخص قیمت در دو دوره انجام می‌گیرد، فقط تغییرات قیمت را به دست می‌دهد و نه تغییرات در مقدار مصرف. به عبارتی افزایش در شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نشان‌دهنده افزایش قیمت سبد کالای خانوار بوده و میزان مصرف تغییری نداشته است.

? بر این اساس اطلاعات نشان می دهد که نرخ تورم در مناطق روستایی کشور(۱۰۰=۱۳۹۵) در سال ۱۳۹۰ در حدود ۳۶٫۵ درصد بوده که در سال ۱۳۹۶ به رقم ۸٫۸ درصد رسیده که روند کاهشی داشته است. به عبارتی در سال ۱۳۹۶ سبد مصرف کالا و خدمات خانوار در حدود ۸٫۸ درصد افزایش قیمت نسبت به سال ۱۳۹۵ داشته است یعنی خانوار روستایی، همان سبد کالا و خدمات از نظر مقداری و نوع کالاها در سال پایه ۹۵ را به قیمتی حدود ۸٫۸ درصد بیشتر در سال ۹۶ خریده است. اطلاعات نشان می دهد که شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار مناطق روستایی(۱۰۰=۱۳۹۵) در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۰ در حدود ۱۶۴٫۷ درصد افزایش داشته است یعنی قیمتهای سبد مصرفی خانوار در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۰ در حدود ۱۶۴٫۷ درصد افزایش قیمت داشته است . افزایش قیمت یعنی کاهش قدرت خرید واقعی خانوار روستایی.

?از طرف دیگر اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می دهد که درآمد سالانه یک خانوار روستایی از رقم ۷۹٫۷ میلیون ریال در سال ۹۰ به رقم ۲۰۱٫۸ میلیون ریال در سال ۱۳۹۶ بالغ شده که سالانه در حدود ۱۶٫۷ درصد نرخ رشد داشته است . در این میان اطلاعات نشان می دهد که درآمد خانوار روستایی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۰ در حدود ۲٫۵ برابر شده یعنی در حدود ۱۵۳ درصد افزایش داشته است. ارقام حاکی از روند رو به رشد درآمد خانوار روستایی به قیمت جاری است .

?نگاهی به آمار درآمد جاری سالانه یک خانوار روستایی در نگاه اول این نکته را به خواننده القا می کند که درآمد روستائیان رشد مثبت داشته است و وضعیت درآمدی خانوار بهبود یافته است . اما توجه به سه نکته در تحلیل وضعیت درآمدی خانوار روستایی حائز اهمیت است :
۱- در مقایسه با خانوارهای شهری اطلاعات مرکز آمار نشان می دهد که میانگین نسبت درآمد روستایی به شهری در طی دوره مورد مطالعه در حدود ۵۸ درصد است یعنی یک خانوار روستایی در حدود ۵۸ درصد درآمد خانوار شهری را داراست . به عبارتی این نسبت، پایین بودن درآمد روستایی را نسبت به شهری نشان می دهد . یعنی توان مالی کمتر نسبت به شهر. لازم به ذکر است که این نسبت در طول زمان در حال کاهش بوده یعنی شکاف درآمدی بین روستا و شهر به نفع شهر افزایش یافته است .
۲- از سوی دیگر اطلاعات نشان می دهد که اگر چه درآمد خانوار روستایی در سال ۹۶ در حدود ۲٫۵ برابر نسبت به سال ۹۰ شده است اما در همین دوره شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار مناطق روستایی(۱۰۰=۱۳۹۵) در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۰ در حدود ۲٫۶ برابر شده است. به عبارتی افزایش در درآمد خانوار روستایی نسبت به افزایش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، کمتر بوده است .
۳- اطلاعات نشان می دهد که شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار مناطق روستایی(۱۰۰=۱۳۹۵) در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۰ در حدود ۱۶۴٫۷ درصد و درآمد خانوار روستایی به قیمت جاری در حدود ۱۵۳ درصد افزایش داشته است . به عبارتی در حدود ۱۱٫۶ درصد افزایش قیمتها بیشتر از افزایش درآمدها بوده است، یعنی قدرت خرید واقعی درآمد خانوار روستایی به اندازه ۱۱٫۶ درصد کاهش داشته است .

❓سوال : با توجه به فزونی افزایش تورم نسبت به افزایش درآمد و به دنبال آن کاهش قدرت واقعی خرید خانوارهای روستایی ، آیا فقر در مناطق روستایی گسترده تر خواهد شد؟

 

?درآمد سالانه یک خانوار روستایی و درصد تغییرات آن طی سالهای ۹۰ تا ۹۶(هزار ریال – درصد)?

 

?درصد تغییرات درآمد سالانه یک خانوار روستایی و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی مناطق روستایی هر سال نسبت به سال ۹۰ ?

 

 

?نسبت درآمد روستایی به شهری طی سالهای ۹۰ تا ۹۶ ?

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *