سیاستهای مرزی در راستای حمایت از بخش کشاورزی

آزادی تجاری یا درجه پیوستن هر کشوری به اقتصاد جهانی طی زمان مقوله‌ای است که مورد توجه اقتصاددانان، برنامه‌ریزان و سیاستگزاران کشورهای مختلف جهان می‌باشد. برخی از اقتصاددانان و سیاستگزاران بر این باورند که باز بودن تجارت(محدودیت تجاری کمتر) باعث عملکرد اقتصادی بهتر و رشد سریعتر منجر می‌گردد. از سوی دیگر گروهی از اقتصاددانان به تاثیر مثبت سیاست تجاری آزادتر بر رشد اقتصادی تردید دارند .مطالعات تجربی فراوانی از دیدگاه نخست حمایت می‌کند. حرکت به سمت تعامل با اقتصاد جهانی مستلزم آزادسازی تجاری هوشمند و مدیریت شده است ، یعنی ایجاد خلق مزیت و ارزش و بستری سازی مناسب برای ورود به بازار جهانی . در این میان انتخاب ابزارهای مناسب تعرفه ای (نوع و سطح) برای هر محصول با توجه به اهمیت محصول در استراتژی های توسعه کشاورزی حائز اهمیت می باشد.

 

 

سیاستهای مرزی در راستای حمایت از بخش کشاورزی

 

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.