?ویژگیهای سنی جمعیت روستایی ایران بر حسب استان

?وضعیت روستاهای کشور از منظر جمعیتی چگونه است ؟

بخش هشتم: ویژگیهای سنی جمعیت روستایی ایران بر حسب استان

?برنامه ریزی منطقه ای فرآیندی است ، درجهت مشارکت مردم ومناطق در برنامه ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی از جهت انطباق با برنامه های کلان و ویژگیهای منطقه ای. برخی از صاحبنظران برنامه ریزی منطقه ای را فرآیندی درجهت تنظیم وهماهنگ کردن برنامه های مختلف اقتصادی ـ اجتماعی با نیازها وامکانات محلی تعریف می نمایند. عده ای دیگر از صاحبنظران توسعه منطقه ای ، برنامه ریزی منطقه ای را فرآیند توجیه، تبیین وروشن نمودن آرمانهای اجتماعی وارائه راه حل هایی درجهت سامان دادن به فعالیتها می دانند.

? درواقع برنامه ریزی منطقه ای تصمیم گیری وسرمایه گذاری در پروژه ها درسطح منطقه ، درراستای توسعه اقتصادی ـ اجتماعی وکالبدی مناطق مختلف کشور است. برنامه ریزی منطقه ای پرداختن به رابطه بین انسان ، محیط وفعالیت است.به عبارت دیگر برنامه ریزی منطقه ای به دنبال پیاده سازی شاخص های توسعه پایدار است .

?برنامه ریزی منطقه ای به استراتژی های اقتصادی، اجتماعی در سطح ملی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تأکید دارد. از طرفی این نوع برنامه ریزی ، تلفیقی از برنامه ریزی توسعه اقتصادی و توسعه‌ فضایی در جهت عمران هماهنگ در مناطق، از طریق تخصیص منابع بین شاخص های اقتصادی و تخصیص فضایی توسعه بین فعالیت های مختلف با رعایت تقدم و تأخر فعالیت ها در طول زمان است. در واقع این نوع برنامه ریزی کامل ترین نوع برنامه ریزی است که کلیه بخش های تولیدی و غیر تولیدی را به صورت همه جانبه و یکپارچه شامل می شود و معمولاً در سطوح ملی، منطقه ای و ناحیه ای باهدف تعامل بخشی میان سه عنصر اصلی انسان، فعالیت و فضا تهیه می شود و دارای سه بعد است: برنامه ریزی اقتصادی ، برنامه ریزی اجتماعی و برنامه ریزی فضایی با آمایش سرزمین.

?می توان از جمله اهداف برنامه ریزی منطقه ای به عمران وتوسعه مناطق ، ایجاد دگرگونی کامل واساسی درکلیه شئونات زندگی اقتصادی ـ اجتماعی مردم، بسیج تمامی نیروهای مادی ومعنوی هرمنطقه درجهت رشد وپیشرفت و آبادانی آن منطقه ،کاهش نابرابریهای منطقه ای ودرون منطقه ای ،کاهش اختلاف سطح شهر وروستا ، دردرون منطقه ومیان مناطق وتوسعه پایدار منطقه ای ، تعدیل ساختاری توسعه ـ اقتصادی ـ اجتماعی منطقه ، افزایش درآمد سرانه درداخل منطقه و اطمینان از حفاظت و صیانت از محیط زیست وبهبود آن واستفاده از منابع طبیعی اشاره نمود .

?جمعیت در هر کشوری مبنای اساسی هر برنامه ریزی می باشد. بدین صورت که با توجه به شاخص ها و معیارهای جمعیتی و بکاربستن آنها در بعد اجرایی برنامه ریزی ها می تواند نقش مهمی در برنامه ریزی پایدار داشته باشد. با وجود اینکه افزایش سریع و ناموزون جمعیت شهری عاملی در بروز و گستردگی مشکلات و مسائل شهری و روستایی بوده و می باشد ولی گستردگی این مسائل ناشی از کم توجهی به جمعیت و شاخص های آن در برنامه ریزی هاست.

?بررسی جمعیت براساس گروههای سنی برای اطلاع از ساختار و ترکیب سنی جمعیت به منظور تعیین نیاز هرگروه سنی بوده تا از طریق آن بتوان برنامه ریزی براساس نیازهای گروههای مختلف سنی تدوین و اجرا نمود .بر همین اساس شناخت ویژگیهای جمعیتی استانی می تواند در شناخت ساختار جمعیتی و نیازهای آنان برای برنامه ریزی منطقه ای کمک موثر بنماید .

?بر اساس اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ در مناطق روستایی کشور بر حسب استان مشخص می شود که در سنین جمعیتی ۰ تا ۴ سال در استان سیستان و بلوچستان با ۱۶٫۴ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان ، ۵- تا ۹ سال در استان سیستان و بلوچستان با ۱۳٫۸ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان ، ۱۰ تا ۱۴ سال در استان سیستان و بلوچستان با ۱۱ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان ، ۱۵ تا ۱۹ سال در استان سیستان و بلوچستان با ۹٫۷ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان، ۲۰ تا ۲۴ سال در استان خوزستان با ۱۰٫۴ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان، ۲۵ تا ۲۹ سال در استان بوشهر با ۱۴٫۱ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان ، ۳۰ تا ۳۴ سال در استان بوشهر با ۱۳٫۶ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان ، ۳۵ تا ۳۹ سال در استان بوشهر با ۹٫۷ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان ، ۴۰ تا ۴۴ سال در استان گیلان با ۷٫۶ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان ، ۴۵ تا ۴۹ سال در استان گیلان با ۷٫۴ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان ، ۵۰ تا ۵۴ سال در استان گیلان با ۶٫۳ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان ، ۵۵ تا ۵۹ سال در گیلان با ۵٫۳ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان،۶۰ تا ۶۴ سال در استان گیلان با ۴٫۳ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان و بیشتر از ۶۵ سال در استان مرکزی با ۱۲٫۴ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان می باشد .

?برای زنان روستایی بر حسب استان مشخص می شود که در سنین جمعیتی ۰ تا ۴ سال در استان سیستان و بلوچستان با ۱۵٫۶درصد بیشترین سهم از جمعیت استان ، ۵- تا ۹ سال در استان سیستان و بلوچستان با ۱۳٫۳ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان ، ۱۰ تا ۱۴ سال در استان سیستان و بلوچستان با ۱۰٫۷ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان ، ۱۵ تا ۱۹ سال در استان سیستان و بلوچستان با ۹٫۷ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان، ۲۰ تا ۲۴ سال در استان هرمزگان با ۹٫۷ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان، ۲۵ تا ۲۹ سال در استان ایلام با ۱۱٫۵ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان ، ۳۰ تا ۳۴ سال در استان ایلام با ۱۰٫۹ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان ، ۳۵ تا ۳۹ سال در استان البرز با ۸٫۸ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان ، ۴۰ تا ۴۴ سال در استان گیلان با ۷٫۹ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان ، ۴۵ تا ۴۹ سال در استان گیلان با ۷٫۷ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان ، ۵۰ تا ۵۴ سال در استان گیلان با ۶٫۵ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان ، ۵۵ تا ۵۹ سال در گیلان با ۵٫۹ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان،۶۰ تا ۶۴ سال در استان گیلان با ۵٫۲ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان و بیشتر از ۶۵ سال در استان مرکزی با ۱۴٫۳ درصد بیشترین سهم از جمعیت استان می باشد .

?همانطور که مشاهده می شود برحسب سن و جنسیت توزیع جمعیت در استانها متفاوت است و نیازهای جمعیتی هر استان برای آینده متفاوت می باشد. به عنوان مثال در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۹۰ درصد جمعیت زنان روستایی کمتر از ۵۰ سال سن بوده و در حدود ۱۵٫۶ درصد کمتر از ۴ سال دارند . این ارقام نشان می دهد که نیازهای آتی جمعیت زنان روستایی این استان بیشتر بر موضوعات آموزشی و کار و شغل می باشد . در شماره بعدی این موضوع بیشتر مورد واکاوی قرار می گیرد .

✅منبع :زیاری، کرامت ا…(۱۳۷۸) ، اصول وروشهای برنامه ریزی منطقه ای، انتشار دانشگاه یزد .

 

?توزیع جمعیت زنان روستایی برحسب سن و استان در سال ۱۳۹۵

 

?توزیع جمعیت مردان روستایی برحسب سن و استان در سال ۱۳۹۵

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *