تعیین اندازه بهینه دامداریها در استان خراسان -۱۳۸۱

 واحدهای تولیدی از نظر ساختار هزینه را می توان به سه دسته تقسیم کرد. ۱-واحدهای حداکثر کننده سود واحدهایی هستند که در آنها خط قیمت منحنی هزینه نهایی را بالاتر از نقطه حداقل منحنی متوسط هزینه کل قطع می کند. ۲-واحد حداقل کننده زبان واحدهایی هستند که در آنها خط قیمت منحنی هزینه نهایی را بین دو نقطه حداقل منحنی متوسط کل هزینه و نقطه حداقل منحنی متوسط هزینه متغیر قطع می کند. ۳-واحدهای زیان دهنده واحدهایی هستند که در آنها خط قیمت منحنی هزینه نهایی را پائین تر از نقطه حداقل منحنی متوسط هزینه متغیر قطع می کند که باید تعطیل شود. با توجه به موارد فوق در این طرح، اقتصاد مقیاس در گاوداریها و گوسفندداریهای سنتی بررسی و مطالعه می شود. عمده ترین اهداف طرح عبارتند از: تعیین ظرفیت یا اندازه بهینه واحدهای دامی- تعیین عوامل موثر بر اندازه بهینه دامداریها- بررسی تطبیقی گاوداریها و گوسفندداریها و اثر عوامل محیطی و جغرافیایی بر اندازه بهینه این واحدها.

طرح پژوهشی : وزارت جهاد کشاورزی

مسئول :فاطمه پاسبان

دامداری | خراسان | هزینه | بررسی تطبیقی | اندازه بهینه | واحد دامی–>دامداری | گوسفند | گاو |
سال ۱۳۸۱

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *