رابطه بین بیمه زندگی و رشد اقتصادی کشور

ناچیز بودن این سهم در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه بیان‌گر وجود موانع و مشکلاتی در راه گسترش بیمهء زندگی در کشور است که بررسی دلایل آن به مطالعهء جداگانه‌ای نیاز دارد. بر اساس اطلاعات جدول شمارهء ۳،میانگین نسبت حق بیمهء زندگی به تولید ناخالص‌ داخلی در بین کشورهای توسعه یافتهء مورد نظر در سال ۱۹۹۵ میلادی ۹۸/۳ درصد بوده است. ۱هم چنین با استفاده از آزمون همبستگی نشان داده می‌شود که همبستگی بین حق بیمهء سرانهء زندگی‌ و تولید ناخالص داخلی سرانه ۹۸/۰ است که این رقم نیز حاکی از همبستگی شدید مثبت‌ بین این دو متغیر است. آزمون همگرایی میان تولید ناخالص داخلی سرانه و حق بیمهء سرانهء زندگی (به تصویر صفحه مراجعه شود) با استفاده از نتایج جدول شمارهء ۵ می‌توان وجود همگرایی بین دو متغیر را تأیید کرد. بنا بر این نتیجهء آزمون همگرایی‌ وجود یک رابطهء تعادلی بلند مدت میان حق بیمهء سرانهء زندگی و تولید ناخالص داخلی‌ سرانه را با سطح ۵ درصد تأیید می‌کند. این مدل برازش و نتیجهء زیر حاصل شد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) به این ترتیب رابطهء مثبت بین حق بیمهء سرانهء زندگی و تولید ناخالص ملی سرانه نیز تأیید می‌شود. ضمیمهء ۲ نتایج آزمون گرنجر (به تصویر صفحه مراجعه شود) رابطهء متقابلی بین حق بیمهء سرانهء زندگی و تولید ناخالص ملی سرانه(جز سال ۵ و ۶، سال وقفه) وجود دارد.”

نویسنده: عزیزی، فیروزه؛ پاسبان، فاطمه؛

مجله: پژوهشنامه بیمه » پاییز ۱۳۷۶ – شماره ۴۷ ISC ‏(۱۴ صفحه – از ۶۲ تا ۷۵)

کلید واژه های ماشینی : بیمه حق بیمهء سرانهء زندگی، حق بیمه، بیمهء زندگی، میزان حق بیمهء سرانهء زندگی، بیمه زندگی و رشد اقتصادی، حق بیمهء سرانهء زندگی کشور، بیمهء سرانهء زندگی و تولید، بیمه‌های زندگی، سرانهء زندگی و تولید ناخالص،

جهت دانلود مقاله به بخش فروشگاه وب سایت مراجعه بفرمایید.

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.