بررسی و تحلیل افزایش قیمت مواد غذایی بر فقر روستایی در ایران

با توجه به نگرانی های بین المللی در خصوص افزایش قیمت مواد غذایی و تاثیر آن بر افزیش تعداد فقرا در سطح بیین المللیی و تهدید امنیت غذایی مردم، این مقاله درصدد آن است که با بررسی علمی به رابطه میان قیمت مواد غذایی و فقیر روستایی در ایران بپردازد. برای این منظور از مدل اقتصادسنجی پانل دیتا برای دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ در ۳۰ استان کشور استفاده شد. متغیر وابسته شاخص فقر روستایی-نسبت افراد فقیر و شکاف فقر -و متغیرهای توضیحی درآمد روستایی، بار تکفل، نرخ مشارکت عمومی و شاخص قیمت مواد خوراکی در مناطق روستایی استان های کشور می باشد. نتایج مدل نشان داد که افزایش قیمت مواد خوراکی بر افزایش فقر تاثیر مثبت دارد و به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارهای روستایی همزمان با افزایش قمیت مواد خوراکی ، میزان مصرف خانوار کاهش، و فقر افزایش می یابد. از آنجایی که روستاها خود کانون تولید مواد غذایی می باشند، لازم است رویکرد جدیدی به مقوله فقر روستایی و عوامل موثر بر آن در حال حاضر با توجه به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها از سوی مسئولین کشور تعریف گردد که نیازمند مطالعات دقیق علمی منطقه ای -استانی، شهرستان، بخش، دهستان و روستا- در دو گروه بخش کشاورزی و غیرکشاورزی می باشد. در این خصوص می توان به موضوعاتی مانند توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت غذا و تولیدات کشاورزی، کاهش ضایعات تولید و مصرف مواد غذایی، تقویت بنیان صنایع غذایی، افزایش عملکرد تولید، آموزش همگانی در خصوص امنیت غذایی و راهکارهای تامین آن به مردم و مسئولین، توسعه فرصت های شغلی در روستا، تغییر ساختار تولید از سنتی به جدید همراه با نوآوری و کنترل تورم اشاره نمود.

فاطمه پاسبان
اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی تجارب و آینده نگری در توسعه محلی

جهت دانلود مقاله به بخش فروشگاه وب سایت مراجعه بفرمایید.

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *