برآورد ارزش اقتصادی حفاظت از تالاب استیل استان گیلان

کارکردهای ارزشمند بومهای تالابی نظیر کنترل سیلاب، کنترل فرسایش، تصفیه آب و پساب، ایجاد زیستگاه طبیعی و ارائه چشم انداز زیبا، در کنار جایگاه ویژه بومشناختی آن موجب توجه روزافزون به مقوله حفاظت از این منابع طبیعی شده است. پژوهش حاضر نیز با هدف تعیین ارزش اقتصادی حفاظت از تالاب استیل در استان گیلان انجام شده است. به این منظور از رهیافت باند دوگانه ارزشگذاری مشروط در قالب سه الگوی لاجیت خطی، لاجیت لگاریتمی و دو مرحله ای هکمن استفاده شد. همچنین با بهره گیری از رهیافت تحلیل سلسله مراتبی، وزن مربوط به ارزشهای مصرفی و غیرمصرفی از ارزش کل حفاظت از تالاب استیل محاسبه گردید. نتایج نشان داد که مقدار انتظاری ارزش حفاظت برای هر فرد سرپرست خانوار در الگوهای لاجیت خطی، لاجیت لگاریتمی و دو مرحله ای هکمن به ترتیب معادل با ۹۶۹۶۸، ۱۳۴۵۰۷ و ۱۰۶۷۰۲ ریال در سال است. همچنین در دو الگوی لاجیت خطی و لگاریتمی، متغیرهای تعداد اعضای خانوار و قیمت پیشنهادی اثر منفی و معنی دار بر احتمال وجود تمایل به پرداخت در افراد را نشان دادند. از سوی دیگر، متغیرهای درآمد ماهانه فرد، شاخص مسئولیت پذیری و شاخص توانایی مالی اثر مثبت و معنی دار بر احتمال وجود تمایل به پرداخت در افراد دارند. محاسبه وزن تجمعی نسبی ارزشها از ارزش کل حفاظت نیز نشان داد که وزن ارزش مصرفی شامل ارزش مستقیم، غیرمستقیم و اختیار برابر با ۴۷۶/۰ و وزن ارزش غیرمصرفی شامل ارزش میراث و ارزش وجودی برابر با ۵۲۴/۰ است.

نویسنده: کاوسی کلاشمی، محمد؛ پاسبان، فاطمه؛

مجله: اقتصاد کشاورزی و توسعه » زمستان ۱۳۹۱ ، سال بیستم – شماره ۸۰ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۳۲ صفحه – از ۹۷ تا ۱۲۸)

 

جهت دانلود مقاله به بخش فروشگاه وب سایت مراجعه بفرمایید.

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *