اقتصادی: بررسی چگونگی تأمین مالی در شبکه های تولید کنندگان زنان روستایی: دو مطالعه موردی در استان خراسان

دستیابی به رفاه و عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مستلزم شناخت استعدادهاست. یکی از این استعداد های موثر زنان هستند که در سازندگی جوامع نقش بسزایی دارند ، درحالی که نه خود به آن باور دارند و نه دیگران آنها را به حساب می آورند.
فاطمه پاسبان،
جهاد، بهمن و اسفند ۱۳۸۰ ، شماره ۲۴۶-۲۴۷

 

جهت دانلود مقاله به بخش فروشگاه وب سایت مراجعه بفرمایید.

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.