آیا بخش تعاونی می تواند رویکردی برای توسعه اشتغال نیروی انسانی زنان کشور باشد؟

هموراه این سخن بیان میگردد که میان میزان مشارکت اجتماعی افراد یک جامعه و تحقق زندگی بهتر و جامعه ای توسعه یافته رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد. مشارکت اجتماعی ، فرایندی است که گروه های اجتماعی ، داوطلبانه و آزادانه آن را انتخاب کرده و علاقه مند می شوند تا دراین فعالیت شرکت نمایند. از نظر موضوعی مشارکت به سه دسته تقسیم می شود که عبارتند از مشارکت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و از نظر سطوح اجرای به سه دسته محلی، منطقه ای ، ملی تقسیم می شود.

فاطمه پاسبان

همایش تعاون زن و اشتغال  و نقش آن در توسعه رفاه اجتماعی وزارت کار

جهت دانلود مقاله به بخش فروشگاه وب سایت مراجعه بفرمایید.

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.