بررسی چگونگی تأمین مالی در شبکه های تولید کنندگان زنان روستایی: دو مطالعه موردی در استان خراسان

دستیابی به رفاه و عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در مسائل فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی مستلزم شناخت استعداد ها است . یکی از این استعدادها ی موثر، زنان هستند که در سازندگی جوامع نقش بسزایی ایفا کرده و می کنند ، درحالی که نه خود به آن باور دارند و نه دیگران آنها را به حساب می آورند.

نشریه:جهاد ، بهمن و اسفند ۱۳۸۰ ، شماره ۲۴۶ و ۲۴۷

بررسی چگونگی تأمین مالی در شبکه های تولید کنندگان زنان روستایی دو مطالعه موردی در استان خراسان

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.