اندیشه مثبت

در زندگی شخصی، خانوادگی ، شغلی ، اجتماعی نوع نگاه و اندیشه ، انسان را یا برای همیشه متوقف کرده یا به انحراف برده و در مسیری خارج از مسیر واقعی خلقت بشریت می‌کشاند. اگر اندیشه مثبت باشد،انسان را به سر منزل خیر و صلاح و موفقیت خواهد رساند و مسیر را برای انسان توسعه یافته شدن مهیا می کند . از نظر روانشناسان مثبت‌گرایی به معنای داشتن نگرش‌ها، افکار و رفتار و کرداری خوش‌بینانه در زندگی است. به عبارت دیگر، مثبت‌گرایی هم مثبت‌اندیشی است و هم مثبت‌کرداری.مثبت‌اندیشی یعنی نیک اندیشیدن درباره دیگران و حسن ظن داشتن به آن‌ها و با دیگران به صورت مثبت برخورد کردن. مثبت‌اندیشی به این معناست که انتظار داشته باشیم تا در دنیا به بهترین چیزها برسیم و یقین داشتن به این که به خواسته‌های خود خواهیم رسید.دید شما نسبت به زندگی، ترکیبی است از احساسات، افکار، باورها و عقایدی که دارید. اگر خواهان آن هستید که دیدگاه منفی خود را به دیدی مثبت تغییر بدهید، اولین گام اساسی در این مسیر، شناسایی و تمایز قائل شدن بین احساسات، افکار و باورهای خود است.(کویلیام، سوزان، ۱۳۸۶،مثبت اندیشی و مثبت گرایی کاربردی، ترجمه فرید براتی و افسانه صادقی، انتشارات جوانه رشد، بی‌چا، تهران ).

این اندیشه و نگاه خصوصا در کارهای داوطلبانه را می توان رمز بقای گروه های داوطلب دانست چرا که نگاه و رویکرد مثبت به ما قوت می دهد و ما را قوی می سازد و برعکس تفکرات منفی باعث تضعیف، بدبینی، کاهش مشارکت و همکاری و در نهایت ناکارآمدی فعالیتهای گروهی می شود .البته این به معنای آن نیست که ارزیابی از تفکر اندیشه ای حاکم بر فعالیتهای گروهی نشده و نقاط ضعف و تهدید آن تغییر و اصلاح نشود که این کار نیازمند روش علمی است تا با درایت و هوشمندی جلوی هر گونه تهدیدی که ممکن است به اهداف فعالیتهای داوطلبانه صدمه ای وارد نماید، آسیب شناسی دقیق شود .تفکر مثبت و روبه جلو داشتن خود باعث می شود که موضوع آسیب شناسی و مدیریت هوشمند خطراتی که کار گروهی را تهدید می کنند داشته باشیم . هم در رفتار فردی کارداوطلبانه و هم در کار گروهی داوطلبانه به نظر می رسد تفکر مثبت و اندیشه نیکو می تواند اساس و پایه بالندگی، نشاط ،مشارکت بیشتر ،خلاقیت و نو آوری باشد .

سوال : چگونه می توانیم نگاه مثبت و اندیشه نیکو همراه با نقدسازنده داشته باشیم ؟ چه باید بکنیم که هم پیش برنده کارهای گروهی جمعی باشم و افکار ما مانع این حرکت نشود و هم آسیب شناسی کنیم و راهکارهایی برای مدیریت تهدیدهای کارجمعی داوطلبانه داشته باشیم ؟

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.