تاثیر نوسانات قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی ایران (بیماری هلندی)

براساس پدیده‌ بیماری هلندی پیش‌بینی می‌شود که در نتیجه رونق یک بخش اقتصادی، آثار و پیامدهای آن در تمامی بخشهای اقتصادی منعکس خواهد شد؛ از آن جمله می‌توان به تقویت نرخ ارز واقعی، افزایش واردات، کاهش صادرات بخشهای غیرشکوفا، تضعیف بخش سنتی، انتقال نیروی کار و عوامل تولید به سمت بخش رونق یافته و … اشاره نمود. در ایران رونق درآمدهای نفتی ناشی از افزایش قیمت نفت،‌ بسیاری از فرضیات بیماری هلندی را اثبات کرده است. یکی از این فرضیات این است که در نتیجه رونق درآمدهای نفتی، تولید در بخشهای سنتی و کشاورزی کاهش می‌یابد. این مقاله نیز به آزمون این فرضیه پرداخته و با استفاده از تحلیلهای رگرسیونی و آمارهای سری زمانی ۱۳۵۰ تا ۱۳۷۹ ، به بررسی تأثیر قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که این فرضیه در ایران اثبات می‌شود و تأثیر قیمت نفت بر بخش کشاورزی ایران منفی است. از سوی دیگر نتایج نشان می‌دهد که اثر شوک قیمت نفت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در طول زمان کاهش یافته و از بین می‌رود.

عنوان نشریه:   پژوهشنامه اقتصادی :   بهار ۱۳۸۳ , دوره  ۴ , شماره  ۱ (پیاپی ۱۲) ; از صفحه ۱۱۷

نویسندگان:  پاسبان فاطمه

کلید واژه: ایران، قیمت نفت، بخش کشاورزی، توسعه کشاورزی، بیماری هلندی

تأثیر نوسانات قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی ایران

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.