بررسی روند قیمت گوشت قرمز در سطح شهر تهران

براساس اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت خرده فروشی گوشت قرمز در بازار تهران در هفته دوم منتهی به ۸/۲/۹۶ (هفته دوم اردیبهشت ماه) برای هر کیلو گوشت گوسفند با استخوان ۴۲۵۹۶ تومان و گوشت گاو و گوساله بی استخوان۳۷۱۷۶ تومان است. اطلاعات نشان میدهد که گوشت گوسفند با استخوان در هفته دوم منتهی به ۸/۲/۹۶ (هفته دوم  اردیبهشت ماه) نسبت به هفته اول اردیبهشت ماه ۹۶ ، هفته چهارم فروردین ماه ۹۶ و هفته سوم فروردین ماه ۹۶ درحدود ۸ تومان و نسبت به هفته دوم اردیبهشت سال ۹۵ در حدود ۶۱۷۶ تومان (۵/۱۴ درصد ) تغییر قیمت داشته است. همانطور که ملاحظه میشود قیمت گوشت گوسفند با استخوان در هفته دوم منتهی به ۸/۲/۹۶( هفته دوم
اردیبهشت ماه) نسبت به سه هفته گذشته در سال ۹۶ در حدود ۰۲/ ۰ درصد و هفته دوم اردیبهشت سال ۹۵ در حدود۱۷  درصد افزایش قیمت داشته است. همچنین گوشت گاو و گوساله بی استخوان در هفته دوم منتهی به ۸/۲/۹۶( هفته دوم اردیبهشت ماه) نسبت به هفته اول اردیبهشت ماه ۹۶ ، هفته چهارم فروردین ماه ۹۶ و هفته سوم فروردین
ماه ۹۶ در حدود ۱۲۱ تومان( ۳/ ۰ درصد)و نسبت به هفته دوم اردیبهشت سال ۹۵ در حدود ۵۷۹ تومان (۶/ ۱ درصد ) تغییر قیمت داشته است. همانطور که ملاحظه میشود قیمت گوشت گاو و گوساله بیاستخوان در هفته دوم منتهی به ۸/۲/۹۶(هفته دوم اردیبهشت ماه) نسبت به سه هفته گذشته در سال ۹۶ در حدود ۳/ ۰ درصد و هفته دوم اردیبهشت سال ۹۵ در حدود۶/ ۱ درصد افزایش قیمت داشته است.

 

بررسی_روند_قیمت_گوشت_قرمز_در_سطح

نوشتن نظر