بررسی تولید و هزینه تولید برنج در کشور

آمار و اطلاعات جدول (۱) نشان می دهد که تولید شلتوک در ایران از رقم ۱۲۱۶ هزار تن در سال زراعی ۶۲-۱۳۶۱به رقم۲۳۴۷ هزار تن در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲بالغ شده که طی دوره میانگین درصد تغییرات سالیانه در حدود ۳٫۳۵درصد است .میانگین تولید طی دوره برابر با ۲۲۲۲ هزار تن بوده که بیشترین مقدار مربوط به سال زراعی ۸۲-۱۳۸۱ با ۲۹۳۲ هزار تن و کمترین مقدار مربوط به سال زراعی ۶۲-۱۳۶۱ با ۱۲۲ هزار تن می باشد. میانگین تولید طی دوره ۸۲ تا ۹۳ درحدود ۲۳۷۹ هزار تن و طی دوره ۸۸ تا ۹۳ برابر با ۲۳۱۱ هزا تن بوده است. همان طور که مشاهده می شود میانگین سالانه درصد تغییرات تولید شلتوک طی ۸۲ تا ۹۳در حدود ۵۹/۰-درصد بوده که روند منفی داشته اما در مقابل طی دوره ۸۸ تا ۹۳ میانگین سالانه درصد تغییرات تولید در حدود ۲٫۹درصد است که نشان دهند روند مثبت تولید در سالهای اخیر است. آمار نشان می‌دهد که طی دوره مورد بررسی درصد تغییرات تولید برای۲۰ سال مثبت و ۱۱ سال منفی بوده و روند افزایشی تولید شلتوک بیشتر از روند کاهشی آن است. در حال حاضر بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده تولید شلتوک در سال ۱۳۹۳ برابر با ۲۳۴۸ هزار تن است که در سال ۱۳۹۳ در حدود ۴٫۱۹- درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. قابل ذکر است که تولید شلتوک در سال ۱۳۹۲ هم روند افزایشی داشته است.

بررسی_تولید_و_هزینه_تولید_برنج_در کشور

نوشتن نظر