ارزیابی عملکرد صندوقهای حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری و اثرسنجی فعالیتهای آن بر تولید و ساختار اقتصادی و اجتماعی خانوار

پیشرفت اقتصادی و تحقق اهداف توسعه مستلزم تخصص بهینه منابع می‌باشد. منابع کمیاب مانند نیروی انسانی، سرمایه، ارز و منابع طبیعی باید بگونه‌ای بین فعالیتهای مختلف توزیع گردد که حداکثر منافع اقتصادی را ببار آورد. بکارگیری منابع در جهت تحقق یک هدف، موجب عدم دسترسی به این منابع در جهت رسیدن به اهداف دیگر می‌گردد، لذا استفاده صحیح و ثمربخش از منابع، امکان دستیابی به اهداف بیشتری را فراهم می‌آورد. یکی از ابزارهای مهم تحقق اهداف توسعه، سرمایه‌گذاری در امور صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و اجتماعی می‌باشد….

ارزیابی عملکرد صندوقهای حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری

 

 

 

نوشتن نظر