بررسی اثر بخشی تسهیلات مشاغل خانگی ارائه شده به بافندگان خانگی فرش دستباف

در برنامه پنجم توسعه در خصوص ارتقای صنعت فرش دستباف و توسعه مشاغل خانگی، ابزار سیاستی تامین مالی خرد به عنوان یکی از راهکارهای عملیاتی، به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر به کار گرفته شد. بدین گونه که وام های خرد به مشاغل خانگی قالی‌بافی اعطا شده است. این اعتبارات تا کنون تحت عنوان وام¬های مشاغل خانگی قالی‌بافی اختصاص داده شده است .حال با توجه به اهمیت مقوله تسهیلات و اعتبارات از نظر تامین مالی فعالیت و از سوی دیگر اهمیت صنعت فرش در اقتصاد ایران لازمست موضوع اثر سنجی تسهیلات اعطا شده به بافندگان در قالب وام و اعتبار مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بر اساس اطلاعات سایت مرکز فرش ملی ایران از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۴ در حدود ۱۷۲۹٫۵ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بافندگان تخصیص یافته است که با توجه به تعداد بافندگان به طور سرانه هر بافنده ۹۷۶ هزار ریال دریافت نموده است. با توجه به آمار ارائه شده این سوال مطرح می گردد که تسهیلات تخصیص داد شده به بافندگان چه آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی (مستقیم و غیرمستقیم) به همراه داشته است؟ آیا مبالغ تسهیلات اعطا شده متناسب با نیاز تولیدی بافندگان می باشد؟ مشکلات و موانع پیش روی تامین مالی از طریق اعتبارات به بافندگان چه می باشد؟ این تحقیق درصدد است تا با بررسی علمی به این سوالات پاسخ داده تا بدین وسیله نتایج تحقیق راهنمایی برای تصمیم گیری مسوولین صنعت فرش دستباف در خصوص میزان و نحوه تامین مالی قالی‌بافان باشد .

بررسی اثر بخشی تسهیلات مشاغل خانگی ارائه شده به بافندگان خانگی فرش دستباف

نوشتن نظر