تحلیل روندهای ارزشی و مقداری

وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفت و فرآورده های نفتی یکی از مشکلات اساسی است که همواره در برنامه های توسعه کشور برای رهایی از آن، سیاست ها و راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شده است که توسعه صادرات غیرنفتی یکی از این موارد است. صادرات ، انتقال کالا و خدمات از داخل کشور به …

تا نفت داریم، «امنیت غذایی» هم داریم

فائو (سازمان خواروبار جهانی) گزارشی منتشر کرده و هشدار داده است در سال ٢٠۵٠ از یک‌سو جمعیت جهان به بیش از ٩میلیاردنفر می‌رسد و از سوی دیگر تغییر اقلیم باعث کاهش بارندگی و کاهش تولید مواد غذایی می‌شود. این گزارش توجه کشورهای دنیا را بیش‌ازپیش به موضوع امنیت غذایی جلب کرده است. درحالی‌که کشورهای مختلف …

تاثیر نوسانات قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی ایران (بیماری هلندی)

براساس پدیده‌ بیماری هلندی پیش‌بینی می‌شود که در نتیجه رونق یک بخش اقتصادی، آثار و پیامدهای آن در تمامی بخشهای اقتصادی منعکس خواهد شد؛ از آن جمله می‌توان به تقویت نرخ ارز واقعی، افزایش واردات، کاهش صادرات بخشهای غیرشکوفا، تضعیف بخش سنتی، انتقال نیروی کار و عوامل تولید به سمت بخش رونق یافته و … …